HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points

ניתוח הסכנות וקביעת נקודות בקרה קריטיות

שיטה שמטרתה למנוע אפשרות זיהומים ביולוגיים/ כימיים/ פיזיים, בתהליך יצור/ הכנת מזון, עד שלב אספקתו או הגשתו לסועדים.
שיטה המבוססת על זיהוי והערכת סכנות אפשריות בתהליך היצור/ ההכנה, קביעת נקודות קריטיות בהן ניתן לצפות כשל וביצוע פעולות מונעות
 

מערכת HACCP מבוססת על 7 עקרונות:

  •  ביצוע הערכת סיכונים (אפשרות לזיהום ביולוגי או כימי או פיזי).
  •  קביעת הנקודות הקריטיות (נקודות בהן נדרשת בקרה קפדנית).
  •  קביעת "גבולות מותרים" (גבולות המוגדרים תקינים, לדוגמא: טווח טמפרטורה מותר, כמות חיידקים מותרת וכו').
  •  קביעת שיטות לניטור/ בקרה של הערכים המקובלים בנקודות הקריטית (איך בודקים את הפרמטרים, באיזה כלים, באיזה תדירות וכו')
  •  לקבוע פעולות מתקנות או פעולות מונעות במידה ומזהים שהנקודות הקריטיות חורגות מגבולות המותר.
  •  קביעת דרך להבטיח שמערכת ה- HACCP עובדת בצורה יעילה ובהתאם לתכנית
  •  הקמת מערך תיעוד עבור הערכות הסיכונים, שיטות וביצוע הניטור, הפעולות המתקנות/ מונעות, והבטחת יעלות המערכת.

בישראל יש ארגונים רבים הנדרשים ל- HACCP ע"פ דרישת התקנות/ לקוחותיהם/ ספקיהם ארגונים רבים אינם נדרשים אך רוצים לאמץ מערכת איכות זו ע"מ לשפר את ביצועי הארגון. אפקטיב תשמח להכין וללוות ארגונים לעמידה בהסמכת HACCP.